Zabezpieczanie obiektów

Zabezpieczanie przed szkodnikami

Celem programu jest systematyczna ochrona Zakładu przed szkodnikami. Wdrożenie odpowiedniego systemu i procedur zabezpieczenia i wyeliminowania problemów związanych z obecnością szkodników, stanowią podstawy systemu mającego na celu zabezpieczenie całego Zakładu przed jakąkolwiek formą inwazji szkodników. Program zawiera zakres działań ustalonych pomiędzy Kierownictwem Zakładu, a Firmą DDD mających na celu zwalczanie szkodników na terenie Zakładu. Wszystkie działania podejmowane zgodnie z niniejszym programem mają na celu zabezpieczenie produktu wytwarzanego przez Zakład przed negatywnymi skutkami kontaktu szkodników z wytwarzanym produktem. Wszelkie działania korygujące podejmowane przez kierownictwo Zakładu i Firmę Argo DDD mają na celu udoskonalanie skuteczności niniejszego Programu. Należy zdawać sobie sprawę, że lokalne prawa i praktyki stosowane w Zakładzie mogą różnić się od pewnych wytycznych w Programie, ale we wszystkich przypadkach będą przeważały prawa bardziej restrykcyjne. Istotne jest, aby Kierownictwo Zakładu i Firma D.D.D. uwzględniali owe różnice, stosownie oceniali zagrożenie i wszczynali postępowania korygujące mając na względzie dobro wytwarzanego produktu. Kontrola szkodników jest podstawowym warunkiem utrzymania higieny wymaganej przy produkcji żywności. Podstawowym założeniem programu kontroli szkodników jest profilaktyka, czyli zapobieganie wystąpieniu inwazji szkodników.

Profilaktyka.

Dotyczy profesjonalnej obsługi Zakładu w kwestii doradztwa oraz działań pozwalających na efektywną kontrolę wszystkich głównych szkodników występujących w obsługiwanym zakładzie.

Najskuteczniejszą metodą ograniczenia ilości szkodników jest profilaktyka. Szczególną uwagę należy zwracać na szczelność budynków. Zakład produkcyjny i magazyny powinny być zabezpieczone w sposób uniemożliwiający wtargnięcie szkodników, najlepszym sposobem jest uszczelnienie budynków. Drzwi, okna i kratki wentylacyjne są potencjalnym miejscem wtargnięcia gryzoni i owadów na teren Zakładu. Ptaki również mogą przedostawać się, przez miejsca załadunku i wyładunku. Wszystkie okna i drzwi powinny być dobrze dopasowane. Szczeliny na złączach ścian i drzwi zabezpieczone blachą lub siatką, szczeliny pod drzwiami zabezpieczone kątownikiem stalowym lub betonem o klasie B-20 , tak aby szczelina nie była większa niż 5mm. Otwory okienne należy zabezpieczyć siatką z włókna szklanego tak, aby uniemożliwić dostęp owadom i ptakom. Pełne zabezpieczenie budynków wymaga przeprowadzania regularnych kontroli Zakładu.

Istotnym elementem profilaktyki jest także utrzymanie porządku i czystości w Zakładzie i na jego obrzeżu, a szczególnie wokół śmietników, itp. Należy dokonać usunięcia źródeł pokarmu, wody i miejsc gnieżdżenia się szkodników. Odpadki żywności, śmieci powinny być przechowywane w szczelnie zamkniętych pojemnikach oraz regularnie opróżniane. Teren Zakładu winien być regularnie sprzątany oraz wykaszany.  Należy zlikwidować zbędne złomowiska, rumowiska i składowiska materiałów budowlanych. Utrzymywać szczególną czystość w strefach załadunku i wyładunku. Wprowadzić surowy zakaz karmienia ptaków, kotów itp. zwierząt. Ważnym elementem profilaktyki jest szczegółowa lustracja terenu Zakładu oraz identyfikacja szkodników.

Monitoring.

Monitoring przeprowadzany jest poprzez przegląd urządzeń, inspekcję oraz wywiad z pracownikami.

Monitoring odbywa się przy pomocy następujących urządzeń :

  1. karmników deratyzacyjnych,
  2. chwytaczy gryzoni,
  3. lamp owadobójczych,
  4. detektorów owadów biegających,
  5. pułapek feromonowych.

Monitoring jest systemem kontroli, musi być prowadzony w sposób systematyczny i ciągły bez względu na wyniki. Brak obecności szkodników nie może być powodem do zaprzestania działań. Zaniechanie działań oznacza rezygnację z kontynuowania niniejszego programu. Monitoring musi poprzedzać i wyznaczać dalsze działania w tym zabiegi dezynsekcji i deratyzacji.